Harcerski Znak Balonowy (po nowelizacji regulaminu)
Dodane przez harclot dnia Lipiec 07 2009 07:18:48
articles: hzb_nowy2.gif Regulamin Harcerskiego Znaku Balonowego

1. Harcerski Znak Balonowy nawiązuje do odznaki obserwatora balonowego wojsk II RP. Jest odznaką wyszkolenia balonowego członków ZHP.

2. Celem nadawania odznaki jest uhonorowanie wiedzy i umiejętności z zakresu baloniarstwa członków ZHP odbywających szkolenie balonowe, inspirowanie ich do pogłębiania znajomości teraźniejszości, historii i tradycji polskiego baloniarstwa.

3. Odznaka wykonana z metalu (o wymiarach szer.50, wys.55 mm), przedstawia wieniec z liści lauru i dębu (barwa, wzór i symbolika jak w Krzyżu Harcerskim) oplatających kotwicę z umieszczoną na jej górnej części lilijka harcerską. Na kotwicy wsparty jest orzeł z rozpostartymi skrzydłami. Wieniec związany jest płaskim węzłem (symbolizującym braterstwo skautowe).

4. Odznaka nadawana jest w trzech klasach. Klasy odznaki rozróżnia się wg występowania złoceń:
a) III klasa - bez złoceń;
b) II klasa - z pozłoconą kotwicą;
c) I klasa - z pozłoconym wieńcem;

5. Prawo zdobywania i noszenia odznaki mają jedynie członkowie ZHP, którzy spełnią następujące wymogi:
a) III klasa - absolwent kursu załogantów balonowych (kurs wg programu zatwierdzonego przez Kapitułę HZB) lub absolwent kursu pilotów balonów wolnych, który w trakcie co najmniej półrocznego stażu: - przeprowadzi udokumentowane zajęcia harcerskie popularyzujące baloniarstwo; - weźmie czynny udział w co najmniej 3 lotach lub pokazach balonowych wykonanych na rzecz dowolnych środowisk harcerskich.
b) II klasa - posiadacz odznaki III klasy, który trakcie co najmniej 2-letniego stażu (od uzyskania odznaki III klasy):
- co najmniej trzykrotnie (w tym przynajmniej 1 raz w ostatnim roku) przeprowadzi udokumentowane zajęcia harcerskie popularyzujące baloniarstwo;
- weźmie czynny udział w co najmniej 10 lotach lub pokazach balonowych wykonanych na rzecz dowolnych środowisk harcerskich;
- ponadto, weźmie czynny udział w co najmniej 10 innych lotach lub pokazach balonowych, celem dalszego podniesienia poziomu wyszkolenia.
c) I klasa - posiadacz odznaki niższej klasy po uzyskaniu licencji pilota balonu wolnego.
Osoba która została członkiem ZHP już po uzyskaniu w/w licencji oraz członek ZHP który przed uzyskaniem w/w licencji nie posiadał odznak niższej klasy, nabywa prawo do noszenia odznaki I klasy po co najmniej półrocznym stażu, w trakcie którego:
- przeprowadzi udokumentowane zajęcia harcerskie popularyzujące baloniarstwo;
- weźmie czynny udział w 3 lotach lub pokazach balonowych wykonanych na rzecz dowolnych środowisk harcerskich.

6. Przeprowadzenie wymaganych zajęć oraz udział w wymaganych lotach lub pokazach winno być potwierdzone w Książce Załoganta Balonowego, wydanej przed rozpoczęciem stażu. Dotyczy to także osób posiadających licencję pilota balonu wolnego. Wzór Książki Załoganta Balonowego ustala Kapituła HZB.

7. Prawo nadawania odznaki w drodze decyzji i obowiązek rejestru wydanych odznak ma Kapituła Harcerskiego Znaku Balonowego przy Wydziale Specjalności Głównej Kwatery ZHP powoływana przez Naczelnika ZHP. W skład Kapituły HZB musi wchodzić co najmniej jeden instruktor-pilot balonowy.

8. Komendant macierzystego hufca lub chorągwi ogłasza przyznanie Harcerskiego Znaku Balonowego w swoim rozkazie.

9. Wręczenia odznaki dokonuje osoba wyznaczona przez Kapitułę Harcerskiego Znaku Balonowego.

10. Odznaka wydawana jest razem z legitymacją, uprawniającą do jej noszenia. Koszty administracyjne oraz wykonania odznaki, w kwocie zryczałtowanej, ponosi ubiegający się o jej nadanie. Wysokość zryczałtowanego kosztu ustala okresowo Kapituła Harcerskiego Znaku Balonowego, za wiedzą (brakiem sprzeciwu) Skarbnika ZHP.

11. Odznaka noszona jest na mundurze powyżej Krzyża Harcerskiego. Ponadto, w podobnym miejscu, może być ona noszona na ubiorach "lotnych”. Ze względów praktycznych sugeruje się noszenie na ubiorach "lotnych" wersji haftowanej (srebrną lub srebrną i złotą nicią). Na pozostałych ubiorach cywilnych może być noszona, w sposób godny, miniaturka odznaki (o wymiarach. 18x19 mm).

12. Wzór odznaki – Harcerskiego Znaku BalonowegoRegulamin uchwaliła GK ZHP w dniu 30.06.2009 r. (uchwała nr 211), a następnie zmieniła w dniu 16.05.2011 r. (uchwała nr 60)
PLIK DO POBRANIA (doc)

>>> Harcerski Znak Balonowy - kapituła, rejestr